Dagenham Parish Church
The Vicarage, Church Lane, Dagenham, Greater London RM10 9UL

Restoration of Sir Richard Alibon monument

Restoration of Sir Richard Alibon monument