Peckham Rye Station

Restoration of Peckham Rye station cresting

Restoration of Peckham Rye station cresting